ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng

รายละเอียดการปาฐกถา
 ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน
 ชุด
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย
การบรรยายปาฐกถา
 
ปาฐกถาครั้งที่ 1
เรื่อง
''ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย''
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 2
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่ดินและป่าไม้ ''

โดย อาจารย์ โสภณ ชมชาญ
 
 
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 3
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรน้ำ''

โดย ดร.รอยล จิตรดอน
 
 
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 4
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย''

โดย อาจารย์ สมสุข บุญญะบัญชา
 
 
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 5
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านการศึกษา''

โดย ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 
 
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 6
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุข''

โดย นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน
 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 7
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านพลังงาน''

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาท มีแต้ม
 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 8
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านการคมนาคมขนส่ง''

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
 
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 9
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านสารสนเทศ''

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน บุณยพุกกนะ
 
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปาฐกถาครั้งที่ 10
เรื่อง

''ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านการกระบวนการยุติธรรม''

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เื้อื้ออำนวย
 
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เวลา 13:00-15:00 น.
 
- สูจิบัตรและบทความ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- วีดิทัศน์การบรรยาย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440
Cover