ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Urban and Regional  Planning
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES

หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
บทสรุปการบรรยายอาหารสมองคนเมือง
รายการฝึกอบรมพิเศษ
คลังข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดปาฐกถาพิเศษ
 ไทย / Eng    
CU.URP.
 

------------------------------------------------

cuurp-facebook

Join us on Facebook
------------------------------------------------
 คลังข่าวเก่า (ประชาสัมพันธ์)
       

การบรรยายพิเศษ
"สถาปนิกผังเมือง
กับพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของเมือง"

โดย  ดาลี ฮุนตระกูล และ
ภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์

วันที่ 28 ก.ย. 2560
เวลา 09:30-12:30 ห้อง 1007
ชั้น10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ใหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการด้าน
การวางแผนภาคและเมือง
ประจำปี 2560:
เมืองนวัตกรรม 
(URPAS 2017:
Innovation City)

วันจันทร์ ที่ 5 มิ.ย. 2560 
เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง 211
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://urpas2017.wordpress.com/

urpas2560
       

ภาควิชาฯ
ร่วมกับ Li-Zenn Publishing
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
“Livable Cities
for 21st Century”

โดย ญาน เกห์ล (Jan Gehl)
สถาปนิกและนักผังเมืองชาวเดนมาร์ก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 18.00-19.30
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2
อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
----------
*ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว*
----------

อาหารสมองคนเมือง
ภาคปลาย 2559
Special Lecture
Urban Heat Island and Bioclimatic Design 
by
Prof.Dr.Akinobu Murakami
U.of Tsukuba, Japan
And
Shusak Janprathompong
J+I Design LLC,
Massachusetts, USA
Mon, 23rd Jan 2017
13.00-16.00
Rm.1005, Arch, CU 

       

อาหารสมองคนเมือง
ภาคปลาย 2559
นำเสนอการบรรยายพิเศษ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 กับการพัฒนาเมือง

โดย ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ 
18 ม.ค. 60 
เวลา 13.00-16.00 น
ณ ห้อง 1007 สถาปัตย์ จุฬาฯ


อาหารสมองคนเมือง
ภาคปลาย 2559
นำเสนอการบรรยายพิเศษ
ทิศทางการพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์ของประเทศไทย

โดย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
17 ม.ค. 60
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 1005 สถาปัตย์ จุฬาฯ


       
อาหารสมองคนเมือง
ภาคปลาย 2559
นำเสนอการบรรยายพิเศษ
อนาคตระบบคมนาขนส่ง
ของประเทศไทย

โดย วรายุ ปทีปเสน 
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
17 ม.ค. 60
เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 1005 สถาปัตย์ จุฬาฯ
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
11: "เศรษฐกิจนอกระบบ
ในมุมมองเศรษฐศาสตร์"

โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
16 พ.ย. 59
เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
       
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
10: "ค่าเช่าทางเศรษฐกิจกับ
การขนส่งนอกระบบ:
กรณีศึกษาจักรยานยนต์รับจ้าง
กับรถตู้โดยสาร"

โดย ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
2 พ.ย. 59 เวลา 12.30-14.30 น..
ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
09: "แผงลอย:
โครงข่ายเมืองนอกระบบ"
Stalls: Informal Urban Network
โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร
19 ต.ค. 59 เวลา 9.00-12.00 น..
ณ ห้อง 211 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
       
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
07: "การมองการเคลื่อนไหว
ของเมืองจากร่องรอย
ข้อมูลดิจิทัล"

โดย ผศ.ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์
12 ต.ค. 59 เวลา 9.00-12.00 น..
ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
06: "กรุงเทพ: ขนส่งทำมือ"
Bangkok: Handmade Transit
โดย คุณยรรยง บุญหลง
5 ต.ค. 59 เวลา 9.00-12.00 น..
ณ ห้อง 211 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
       
สภาสถาปนิก
กำหนดจัดทดสอบความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม

ระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ประจำปี 2559
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด...
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
05: การรุกรานพื้นที่เกษตรกรรม
จากการขยายตัวของเมือง
ในจังหวัดนนทบุรี"

โดย ผศ.ดร.มล.วุฒิพงศ์ ทวีวงศ์
14 ก.ย.59 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 211 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
       

อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
04: "รถพุ่มพวง"
"Pum-Puang" mobile vendor
โดย รศ.ยุวดี สิริ
7 ก.ย.59 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ
และร่วมเสวนาในงาน
นิทรรศการ 2559
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

(TUDA Exhibition 2016)
"ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ
CITY on the MOVE"

ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1
สยามพารากอน
30 ส.ค. - 5 ก.ย. 59

city-on-the-move
       
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
03: "แผงลอย:
ความไม่เป็นทางการและความเฉียบพลัน"
โดย  อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์
31 ส.ค.59 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
02: “CASE”
แนวคิดจากประสบการณ์การทำงาน
ในพื้นที่อยู่อาศัยนอกระบบ

โดย ปฐมา หรุ่นรักวิทย์
24 ส.ค.59 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441
       
อาหารสมองคนเมือง 59
(เทอมต้น)
01: “รูปแบบ-เป็นรูปแบบ-
ไม่เป็นรูปแบบ”

จากรากศัพท์ศึกษา สู่ปรัชญาเมือง
โดย อ.ดร.ปิยฤดี ไชยพร
17 ส.ค.59 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
อาหารสมองคนเมือง 2559
(เทอมต้น)
ชุด "In*formal"
ตั้งแต่ ส.ค.-พ.ย. 59
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สำรองที่นั่ง:
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441

       
ขอเชิญผู้สนใจ
ร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอการฟื้นฟูเมือง 3 ย่าน
+ 5 พื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ

ในงานนำเสนอสาธารณะ
" กรุงเทพฯ 250² " 

จัดโดย สำนักผังเมือง กทม.
ร่วมกับ UddC
23 มิ.ย. 2559 13.00-16.30 น.
ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์
ชั้น 6 สยามพารากอน
คลิกดูรายละเอียด...
bkk-250
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ 
"ภัยแล้ง-น้ำท่วม:
ความร่วมรับผิดชอบจาก
ปลายนาสู่มหานคร"

26 พ.ค. 2559
เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม 0-218-8130 หรือ facebook/ERIC

 

drought-cu

       

 

การประชุมวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

"สาระศาสตร์"
ประจำปี 2559
- ส่งใบสมัคร บทคัดย่อ และเอกสารต้นฉบับ ภายใน 18 เม.ย 59
- ประชุมวิชาการ 5 ก.ค. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

sarasatr-59

อาหารสมองคนเมือง 58
ภาคปลาย
Films and the Cities #7:
AI WEI WEI: Never Sorry
Moderator: อัทธา พรสุมาลี
พุธ 30 มี.ค. 59
13.00-16.00 ห้อง 1008
ชั้น 10 สถาปัตย์ จุฬาฯ
FREE ACCESS/
OPEN TO PUBLIC
More info:
bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441

cuurp-brain-food-2016
       
อาหารสมองคนเมือง 58
ภาคปลาย
Films and the Cities #6:
Chungking Express
Moderator:
สุภาพิมพ์ คชเสนี

พุธ 23 มี.ค. 59
13.00-16.00 ห้อง 1008
ชั้น 10 สถาปัตย์ จุฬาฯ
FREE ACCESS/
OPEN TO PUBLIC
More info:
bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441
brain-food-cuurp
อาหารสมองคนเมือง 58
ภาคปลาย
Films and the Cities #5:
รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ
Moderator:
อ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

พุธ 16 มี.ค. 59
13.00-16.00 ห้อง 1008
ชั้น 10 สถาปัตย์ จุฬาฯ
FREE ACCESS/
OPEN TO PUBLIC
More info:
bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441
brain3food-59
       

อาหารสมองคนเมือง
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 
"Crafting a Cool
Academic Presentation" 

การสร้างสรรค์การนำเสนอ
ผลงานวิชาการ

โดย ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยา
และการสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
พุธ 9 มีนาคม 2559
9.00-12.00 ห้อง DO 
FREE ACCESS/OPEN TO PUBLIC
More info: bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441

papassara-chaiwong

อาหารสมองคนเมือง 58
ภาคปลาย
Films and the Cities #4:
I am Legend
Moderator:
ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

พุธ 9 มี.ค. 59
13.00-16.00 ห้อง 1008
ชั้น 10 สถาปัตย์ จุฬาฯ
FREE ACCESS/
OPEN TO PUBLIC
More info:
bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441

brain-food

       
การประชุมวิชาการ
การวางแผนภาคและเมือง
ประจำปี 2559

The 5th Urban and Regional Planning
Academic Symposium, 2016
URPAS 2016: Partnership
for New Urbanization
24 มิถุนายน 2559
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด...
urpas-2016
อาหารสมองคนเมือง 58
ภาคปลาย
Films and the Cities #3:
Inception
Moderator: ผศ.คมกริช ธนะเพทย์
พุธ 24 ก.พ. 59
13.00-16.00 ห้อง 1008
ชั้น 10 สถาปัตย์ จุฬาฯ
FREE ACCESS/
OPEN TO PUBLIC
More info:
bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441
brain-food
       

อาหารสมองคนเมือง 58
ภาคปลาย
Films and the Cities #2:
Lost in Translation
Moderator: อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
พุธ 17 ก.พ. 59
13.00-16.00 ห้อง 1008
ชั้น 10 สถาปัตย์ จุฬาฯ
FREE ACCESS/
OPEN TO PUBLIC
More info:
bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441

nattapong
อาหารสมองคนเมือง 58
ภาคปลาย
Films and the Cities #1:
Paris, je t'aime
Moderator: อ.ดร.สิริรัตน์ เสรีรัตน์
พุธ 27 ม.ค. 59
13.00-16.00 ห้อง 1008
ชั้น 10 สถาปัตย์ จุฬาฯ
FREE ACCESS/
OPEN TO PUBLIC
More info:
bfcuurp58@gmail.com,
0-2281-4441
sirirat
       

อาหารสมองคนเมือง 58
10: ผังเมืองรวมกรุงเทพ
และปริมณฑล
ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
อังคาร 24 พ.ย. 58
13.00-14.30 น
ณ ห้อง 116 (ชั้น 1)
สถาปัตย์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441

nopanant

อาหารสมองคนเมือง 58
09: The Making of
Rachaburi Art City
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 
พุธ 18 พ.ย. 58
13.00-14.30 น
ณ ห้อง 1008 (ชั้น 10)
สถาปัตย์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441

rachaburi
       
อาหารสมองคนเมือง 58
08: Urban Drift:
the cases from several
cities
นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ 
อังคาร 10 พ.ย. 58
13.00-15.00 น
ณ ห้อง 116 (ชั้น 1)
สถาปัตย์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441
round-finger
อาหารสมองคนเมือง 58
07: The Making of
"The Great Outdoor Market"
 
อังคาร 3 พ.ย. 58
13.00-14.30 น
ณ ห้อง 116 (ชั้น 1)
สถาปัตย์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441
great-outdoor-market
       

อาหารสมองคนเมือง 58
06: The Human Scale
film by
Andreas Dalsgaard 

อังคาร 20 ต.ค. 58
13.00-15.30 น
ณ ห้อง 116 (ชั้น 1)
สถาปัตย์์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441

human-scale
อาหารสมองคนเมือง 58
05: เศรษฐกิจที่ดินไทย:
อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 
อังคาร 13 ต.ค. 58
13.00-14.30 น
ณ ห้อง 116 (ชั้น 1)
สถาปัตย์์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441
apiwat
       

อาหารสมองคนเมือง 58

04: Urbanized
A documentary film by  
Gary Hustwit
พุธ 7 ต.ค. 58
13.00-15.30 น
ณ ห้อง 116 (ชั้น 1)
สถาปัตย์์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441


อาหารสมองคนเมือง 58
03: Solar farm/Solar roof 
toward urban green roof
in Bangkok context

ดร.อลิษา กุญชรยาคง 
อังคาร 15 ก.ย. 58
13.00-14.30 น
ณ ห้อง 116 (ชั้น 1)
สถาปัตย์์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
สอบถาม 0-2218-4441


brain-food

       

อาหารสมองคนเมือง 58
02: Trends, Media and
Urban Life Style

สุหฤท สยามวาลา
พุธ 2 ก.ย. 58
15.30-17.00 น.
ณ ห้อง 1007-1008 (ชั้น10)
สถาปัตย์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441

suharit

ประกาศสภาสถาปนิก

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขา
สถาปัตยกรรม
ที่สภาสถาปนิกรับรอง
และมีความประสงค์จะเข้ารับ
การทดสอบความรู้ฯ
ระดับภาคีสถาปนิก ปี 2558
ต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก
ภายใน 28 ส.ค. 58

รายละเอียด...
       

อาหารสมองคนเมือง 58
01: Gaming Simulation
for Urban Flood
Disasters

ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ
อังคาร 18 ส.ค. 58
13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 116 สถาปัตย์ จุฬาฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
สำรองที่นั่งได้ที่
bfcuurp58@gmail.com
หรือ 0-2218-4441


brain

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
อาหารสมองคนเมือง 2558
CITY Lecture Series 2015

ตั้งแต่ ส.ค.-พ.ย. 58
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
*เวลาและสถานที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดติดตามประกาศแจ้ง
ในโอกาสต่อไป
หรือจาก FB:CUURP


brain
       
       
ขอเชิญเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ
"ที่ดินกับการพัฒนาเมือง"
วันที่ 17 ส.ค. 58
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์
ลงทะเบียนฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม...
research-expo
It's time to regenerate
Bangkok for diversity,
opportunities and future for all

งานนำเสนอสาธารณะ
"กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส
ความหลากหลายของทุกคน"

อังคาร 28 ก.ค.58
เวลา 13.00 – 17.00 
ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ
สยามสแควร์วัน 
รายละเอียด...
bkk250
       
"เจ้าพระยา คลอง เมือง"
งานเสวนา
นิทรรศการวิชาชีพ
วิชาการสถาปัตยกรรมผังเมือง
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
ประจำปี 2558
13-19 ก.ค. 2558
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
chaopraya
18th ARCASIA Forum
2015

"Future of the Past"
**CALL FOR PAPERS"
Submission Deadline:
May 31, 2015
Date & Place:
Nov. 2015
@ Ayutthaya, Thailand
pdf file...
read more...
arcasia
       
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว
โครงการฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯ
ในวาระครบ 250 ปี
"กรุงเทพฯ 250:
อนาคต โอกาส
ความหลากหลายของทุกคน”

วันที่ 12 พ.ค. 58
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 2
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
รายละเอียด...
bangkok
หน้าจั่ว:
วารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร
ฉบับที่ 29
เปิดรับพิจารณาผลงาน
บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ
เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ปิดรับผลงาน: 30 เม.ย. 58
รายละเอียด...
facebook...

najua
       
โครงการประกวดภาพถ่าย
สมาคมสถาปนิกผังเมือง
ประจำปี 2558
หัวข้อ
"คนมีชีวิต เมืองมีชีวา
Living Urban
Space & Form"

ชิงรางวัลรวมกว่า
100,000 บาท
ปิดรับผลงาน: 20 เม.ย. 58
รายละเอียด...
tuda
Streetscape
Design
Competition
การประกวดออกแบบพื้นที่
เพื่อการสัญจรสำหรับ
ถนนมหาราช
และถนนพระจันทร์

ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท
ปิดรับผลงาน: 30 เม.ย. 58
รายละเอียด...
streetscape
       
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ขอเชิญผู้สนใจ
ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดแบบ
ASA International
Design Competition

DENSITY / DENSE CITY
ชิงโล่ห์และเงินรางวัล
หมดเขตรับผลงาน: 2 เม.ย. 58
ประกาศผล: 21 เม.ย. 58
รายละเอียด...
asa
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาฯ
ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ
สาระศาสตร์ 2558
"วิชาการประสานวิชาชีพ"
ขยายเวลารับผลงานจนถึง:
10 เม.ย. 58
รายละเอียด...
sarasatr
       
IUTC International
Training Program 2015
 
jointly organized with
UN-HABITAT 

*Programs* 
1. Housing Policy & Practice for Sustainable Urban Development (March 6 - 19)
2. Local Economy Activation & Upgrading of Low Income
Settlements (March)
read more...
iutc
Nakhara:
Journal of Environmental
Design and Planning

(Faculty of Architecture,
Chulalongkorn University)
Vol. 11 (2015):
Smart Asian Cities
**CALL FOR PAPERS**
Manuscript Deadline: 
Mar. 31, 2015
read more...
nakhara
       
The 13th International
Congress of Asian Planning
Schools Association
(APSA 2015)

**CALL FOR PAPERS**
Submission Deadline:
Feb. 23, 2015
Date & Place:
Aug.12–14 2015
@ Universiti Teknologi
Malaysia (UTM)
read more...
apsa
ขอเชิญคณาจารย์
นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ
ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการ
ด้านการวางแผนภาคและเมือง 2558
URPAS 2015

ภายใต้แนวคิด
Resilient City
ปิดรับบทคัดย่อ: 13 ก.พ. 58
งานประชุมฯ: 5 มิ.ย. 58
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
รายละเอียด...
urpas2015
       
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
อาหารสมองคนเมือง 2557
ชุด The Digital Cities
Digital // Analog // Matter
ผลงานทางวิชาการที่สร้างสรรค์จาก
"คอมพิวเตอร์"
หัวข้อการบรรยาย 02: Algorithm
7 ม.ค. 58 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง 1008
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
รายละเอียด...
digital_city_algorithm
The 8th International
Conference on Planning
and Design (ICPD)

Agenda Tomorrow
**CALL FOR PAPERS**
Paper Submission Deadline:
Jan 5, 2015
Date & Place:
May 25-28, 2015
@ National Cheng Kung
University (NCKU), Taiwan
read more...
       
สถาปัตย์ จุฬาฯ ร่วมกับ
Ecole Nationale Sup?rieure
d'Architecture de Paris Belleville

ขอเชิญเข้าร่วม
การประชุมวิชาการฝรั่งเศส
ว่าด้วยแผนที่และพัฒนาการ
เมืองในอาเซียน

1 ธ.ค. 57 เวลา 8.30 น.
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นซ์เซส
สำรองที่นั่งได้ที่
ภาควิชาการวางแผนภาคฯ
หรือ princuurp@gmail.com


franco-thai

11th Conference of Asian
City Planning 2014

**CALL FOR PAPERS**
Theme: City planning in
Asia, or other developing
countries
Paper Submission
Deadline: Nov.17, 2014
Date & Place: Dec.13, 2014
@ University of Tokyo
read more...
       
ภาควิชาเคหการ สถาปัตย์ จุฬาฯ
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
Evening Talk Special 
"หลังสวนวิลเลจ: โครงการต้นแบบ
ตามนโยบายและแนวทางใหม่
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของสำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์" 

3 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้อง 211 คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ
เวลา 18.00 - 20.00 น. 
สำรองที่นั่ง: pron_2076@hotmail.com
lansuan_vil
เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
อาหารสมองคนเมือง 2557
CU Centennial Park:
Design Thinking & Process
 
โดย อ.กชกร วรอาคม
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้อง 1008
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 252 2925
       
. ในวาระครบรอบ 80 ปี
สถาปัตย์ จุฬาฯ
คณะฯ กำหนดจัดงาน
สัมมนาวิชาการสถาปัตยกรรม และ
นิทรรศการสืบสานสถาปัตยกรรมไทย

"สถาปัตย์สมัย"
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
เวลา 9.30 - 16.30 น.
ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ (ฺBACC)
สำรองที่นั่ง:
คุณเพ็ญนภา 02 218 4332
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


arch_cu_80

The Great Asian
Street Symposium
(GASS) 2014

Theme: Asian Urban Places
Deadline for submission of abstract:
25 July 2014
Deadline of registration:
12 December 2014
@ National University of Singapore (NUS) 11–12 December 2014
read more..

GASS
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2218 4441 โทรสาร: 0 2218 4440 / 0 2218 4429