ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Urban and Regional  Planning
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES

หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
บทสรุปการบรรยายอาหารสมองคนเมือง
รายการฝึกอบรมพิเศษ
คลังข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดปาฐกถาพิเศษ
 ไทย / Eng    
วีดิทัศน์:
การผังเมืองกับประเทศไทย
CUURP Position Papers:
บทความจากภาควิชาฯ สู่สาธารณะ
วีดิทัศน์:
แนะแนวสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาฯ
  - กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส   
  ความหลากหลายของทุกคน
 

- การปรับปรุงระบบการวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ของประเทศไทย (2558)

 
  - อนาคตผังเมืองไทย ตอนที่ 1   - ที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิพื้นฐาน (2558)
  - สถาปนิกผังเมือง จุฬาฯ ตอนที่ 1/3
  - อนาคตผังเมืองไทย ตอนที่ 2   - มักกะสัน ไม่ควรเป็นเฉพาะสวน (2558)   - สถาปนิกผังเมือง จุฬาฯ ตอนที่ 2/3
  - การเรียนผังเมืองโบราณฯ
  กับการวางผังเมืองเพื่ออนาคต
   

- สถาปนิกผังเมือง จุฬาฯ ตอนที่ 3/3  
CU.URP.
 ข่าวประชาสัมพันธ์

------------------------------------------------

การประชุมวิชาการ สาระศาสตร์ 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รายละเอียด...
------------------------------------------------
Join us on Facebook
cuurp-facebook
------------------------------------------------

บทสรุปการบรรยายพิเศษ
"อาหารสมองคนเมือง 2558"
------------------------------------------------

ตารางเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
update 08/08/2561------------------------------------------------
ตารางเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560


------------------------------------------------
------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
หนังสือรวบรวมวิทยานิพนธ์
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
--------------------------------------------------
หนังสือรวบรวมวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

นิสิตหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม
2018 International Summer School : Urban Heritage Conservaton
"Nishimura Yukio Field School - Learning From Place"
ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2561
ณ Zhejiang University   เมือง Hangzhou
สาธารณรัฐประชาชนจีน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้จัดทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4 ) - โท - เอก
เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากวิชาบรรยายและปฏิบัติการออกแบบ
กับประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเยี่ยมชมโครงการออกแบบชุมชนเมือง
และการวางผังเมืองในประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 2 - 12 กรกฎาคม 2561
   ณ  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.60

ศึกษาดูงานรถไฟฟ้าใต้ดิน  “สถานีสนามไชย

คณาจารย์จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้พานิสิตปี 3 เข้าดูงานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน  ส่วนต่อขยายสถานีหัวลำโพง-บางแค
สถานีสนามไชย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในเมืองไทย”
วันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.11.60

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ได้ทุนการศึกษา

นางสาวสุนิศา ตันกุลธร

นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ได้รับคัดเลือกจากภาควิชาฯ ในการรับทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท
จากบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
ตลอดปีการศึกษา 2560-2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TUDA 2017 : Bangkok on Rails

โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
นิทรรศการ ของภาคีหน่วยงานราชการ / สถาบันการศึกษา / ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง
ที่จะเกิดขึ้นกว่า 300 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร
สืบสานพระราชปณิธาน "กรุงเทพเมืองสวรรค์"
สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบรางนิทรรศการ

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 2560
22-28 สิงหาคม 2560   เวลา 10:00-21:00 น.
ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.04.60

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาฯ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล
ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปี 2559

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
ได้รับการประกาศเกียรติคุณตำแหน่งศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
ได้รับการประกาศเกียรติคุณตำแหน่งศาสตราภิชาน
เงินทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา กองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2559
จากผลงานวิจัยเรื่อง "การขนส่งนอกระบบในกรุงเทพมหานคร"
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่
กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559

ทั้งนี้ มีพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.03.60

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
นางสาวธีรกานต์ พินิจกุล
นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา "สยามพิวรรธน์" โดย บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
นายอภิสิทธิ์ ชุมสกุล
นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา "สุชาวดี" โดย คุณสุชาวดี ประโยชน์อมร ภาณุประภา
ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดจนจบการศึกษา

cuurp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.60

ผังเมือง-น้ำท่วม-ทางระบายน้ำ กับบทความของ รศ.ดร.พนิต ใน มติชน
เว็บไชต์ข่าว Matichon Online ได้นำเสนอบทความเรื่อง
"หน.ภาควิชาผังเมือง จุฬาฯ ตอบคำถาม ผังเมืองไม่เคยออกแบบทางระบายน้ำจริงหรือ??"
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
โดยเป็นการนำข้อเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คของ รศ.ดร.พนิต มาเผยแพร่
หลังมีกรณีน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพประกอบจาก: Matichon Online

 

panit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.01.60

เสวนา "แนวทางปฏิรูปหลังโศกนาฏกรรมรถตู้"
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรผู้ร่วมเสวนาในงาน
เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 4 เรื่อง “แนวทางปฏิรูปหลังโศกนาฏกรรมรถตู้”
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ
[ดูคลิปการเสวนา]

ขอบคุณภาพประกอบจาก: waymagazine

 

van-accident

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.59

อาจารย์ภาควิชาได้รับเลือกเป็นตัวแทนสถาบันวิจัยขั้นสูงในฝรั่งเศส
ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
และผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
(Urban Design and Development Center Chula: UddC)
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยขั้นสูง
(Institute of Advanced Studies)
ของ Paris / Lyon / Nantes / Aix-Marseille ประเทศฝรั่งเศส

 

niramon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.09.59

ว่าด้วย 'รถไฟฟ้าสายสีม่วง' กับบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.พนิต ใน มติชน
เว็บไชต์ข่าว Matichon Online ได้นำเสนอบทความเรื่อง
"ดร.พนิต ภู่จินดา ชำแหละปัญหาจราจร
“เมื่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ใช่ทางเลือกคนกรุงฯ”"

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
โดยได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
เกี่ยวกับกรณีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบัน


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.09.59

"City Lecture Series 2016" on News
โครงการบรรยายพิเศษ อาหารสมองคนเมือง ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ชุด "In*formal" โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ซึ่งมาร่วมฟังบรรยายและลงบทความเผยแพร่ในชื่อ
"สำรวจ 'หาบเร่แผงลอย' (1) 'โลกนอกสารบบ' กลางกรุง" ประจำวันที่ 5 กันยายน 2559 และ
"สำรวจ 'หาบเร่แผงลอย' (จบ) 'จัดระเบียบ' อย่าทิ้ง 'เสน่ห์'" ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559
โดยการบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
ในหัวข้อ "แผงลอย: ความไม่เป็นทางการและความเฉียบพลัน"
บรรยายโดย อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

 

sirirat-stalls

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.59

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา กับบทสัมภาษณ์ใน The MATTER
เว็บไซต์ The MATTER ได้นำเสนอบทความเรื่อง
"ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ‘รถติด-โลกแตก’
เราต้องแลกการแก้ปัญหาจราจรด้วยอะไร?"

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
โดยได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ

panit-the-matter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.59


ทุนการศึกษาคุณสุชาวดี ประโยชน์อมร ภาณุประภา

ภาควิชาฯ รับมอบทุนการศึกษานิสิตปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ทุน 510,000 บาท
จากคุณสุชาวดี ประโยชน์อมร ภาณุประภา

cuurp-scholarship

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.08.59

ทุนการศึกษา ศ.อัน นิมมานเหมินท์ ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับทุนศ.อัน นิมมานเหมินท์ ประจำปีการศึกษา 2559
นางสาววรพร ปุณยกนก / นางสาวมัซวินส์ อดุลภักดี อาเด๊ะ / นายพชร ตังสวานิช
โดยได้รับทุนการศึกษาคนละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 
ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.07.59

Healthy Cities and Living Conference in Taiwan
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา
หัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าโครงการเมืองสุขภาวะ
ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุม Healthy Cities and Living Conference 2016
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉินกง เมืองไทหนาน ประเทศไต้หวัน
เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2559

panit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.59

รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งปี 2559
น.ส.สุวภัทร สุวรรณะ นิสิตชั้นปีที่ 5
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งปี 2559
โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง
"โครงการฟื้นฟูบูรณะย่านการค้าเมืองเก่าริมคลองโอ่งอ่าง จักรวรรดิ-สะพานเหล็ก"

 

suwapat-best-thesis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.06.59

งานนำเสนอสาธารณะและนิทรรศการ
โครงการ "กรุงเทพฯ 250²" 

จัดโดย สำนักผังเมือง กทม. ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ได้รับความสนใจและมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการกรุงเทพฯ 250"
โครงการฟื้นฟูเมืองของกรุงเทพฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ย่านเมืองเก่า
ให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ เป็นมหานครระดับโลก
ในวาระครบ 250 ปี กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2575

 

bkk-250

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.59

CUURP Fieldtrip 2016 in Tokyo - Yogohama
นิสิตป.ตรี-โท ผังเมืองจุฬาฯ
ได้ไปทัศนศึกษาด้านการผังเมือง
และร่วมกิจกรรม workshop กับ Yokohama National University (YNU)
เมื่อวันที่ 16-24 มิถุนายน 2559
ณ กรุงโตเกียว และเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมเดินทางไปด้วย 2 ท่าน ได้แก่
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา และ อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย


field-trip

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.59

ผังเมืองจุฬาฯ และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ร่วมจัดทำ "ผังเพลิงไหม้" ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้ให้บริการวิชาการ (แบบให้เปล่า)
โดยจัดทำ "ผังเพลิงไหม้" ตามขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture / Urban Design) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ในเขตเพลิงไหม้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ และอุบัติภัย
กฏกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 สภาสถาปนิก

 


fire-singburi-cuurp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.59

ภาควิชาฯ ให้การบริการวิชาการต่อกรุงเทพมหานคร
โดยจัดการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 280 คน
ใน "งานสัมมนาก้าวทันกระแสการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน"
ณ โรงแรมเอเชีย และกรุงเทพมหานคร
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559

sem-bkk-cuurp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.59

สภาสถาปนิกตรวจเยี่ยมรับรองหลักสูตร
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการจากสภาสถาปนิกได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองหลักสูตร
การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง 2551)
ณ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต
การสัมภาษณ์อาจารย์ บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน รวมถึงผู้ใช้บัณฑิตด้วย


arch-council-visit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.05.59

Best Thesis in Urban Architecture 2016!
ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.วันทพันธุ์ ทัพพยุทธพิจารณ์
ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
จากวิทยานิพนธ์หัวข้อ "โครงการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านตลาดน้อย"
โดยได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 10,000 บาท

best-thesis-58-cuurp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ได้รับการประกาศเกียรติคุณตำแหน่งศาสตราภิชาน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
โดยเข้ารับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wannasil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"City Lecture Series" on Media!
โครงการอาหารสมองคนเมือง ภาคปลาย 2558
Films and the Cities

โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ได้รับความสนใจจากสื่อ VoiceTV ที่มาร่วมทำข่าวและสัมภาษณ์อาจารย์และผู้ร่วมกิจกรรม
ในการจัดบรรยายครั้งที่ 2 ซึ่งจัดฉายและเสวนาประเด็นเรื่อง "เมือง"
จากภาพยนตร์เรื่อง "Lost in Translation (2003)"
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีผู้นำการเสวนา คือ อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
ดูคลิปข่าว
brainfood-cuurp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ด้วยการสนับสนุนจาก สสส.
ได้จัดงานการนำเสนอผลงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 2
โดยมี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน
ภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 2 ที่วัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนา “ตัวชี้วัด” สภาพแวดล้อมที่เดินดีของกรุงเทพฯ รวมทั้งผลการสำรวจ “ย่านเดินดี” ของกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนา หัวข้อ “แค่เดินได้ไม่พอ ต้องขอเดินดี”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...https://www.facebook.com/GoodwalkThailand
goodwalk-bangkok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
ศาสตราภิชาน ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยหรือตำราที่เขียนจากผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 10
และได้รับเงินรางวัล กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 100,000 บาท

wannasil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
และ ENSA Paris-Belleville ประเทศฝรั่งเศส
ร่วมจัดนิทรรศการ งานเสวนา และการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
Grand Bangkok - Grand Paris: Inclusive Cities
ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2558
ณ สมาคมฝรั่งเศส และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

grand-bkk-paris
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา

ร่วมพูดคุย-ให้ความรู้เรื่อง "เมืองสุขภาวะ (Healthy City)"
ผ่านทางรายการ “รอบตัวเรา”
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM101.5 MHz 
ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
เวลา 10.30 - 10.55 น.
health-city
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เปิดเรือน...เยือนผังเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานเสวนา และแนะแนวการเรียน
ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจในงาน CU Open House 2015
"เปิดเรือนเยือนสถาปัตย์"
เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2558
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
งานนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
cu-open-house-58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

ร่วมเวทีเสวนาในรายการ CNN / Future Cities Thailand
ร่วมกับ
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ - รมต.คมนาคม
ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ - ประธานบอร์ด ปตท.
ดำเนินรายการโดย Mr.Andrew Stevens - Asia Pacific Editor CNN International
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 58
ณ St.Regis Hotel
cnn-apiwat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอรวรา เวโรจน์วิวัฒน์
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาฯ
ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
"ทุนการศึกษาสยามพิวรรธน์ ประจำปี 2558"

โดยบริษัทสยามพิวรรธน์สนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน / ค่าใช้จ่ายตลอด 5 ปีการศึกษา
เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

siampiwat-2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

One step forward for the Chaophya Riverfront:
นายกสภาสถาปนิก นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศ ไทย และหัวหน้าภาควิชาผังเมือง จุฬาฯ
เป็นตัวแทนภาคีวิชาชีพ / วิชาการด้านสถาปัตยกรรม
เข้าพบท่านปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา (14 กม.)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ณ กระทรวงกลาโหม 

14km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
ผุ้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Speaker ในงานสัมมนา
TEDxChulalongkornU 2015
ภายใต้ธีม "Trust Your Guts"
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย
คลิปวีดิโอ...

tedxchula
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมจัดสัมมนานานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านผังเมือง
(International Urban Workshop)
เรื่องการฟื้นฟูเมือง 2558
หัวข้อ “การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ย่านมักกะสัน เพื่อเป็นพื้นที่อเนกประโยชน์ระดับเมือง”
ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2558
ณ ภาควิชาการวางแผนและเมือง และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
workshop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
สำนักผังเมือง กรุงเทพฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ และภาคีที่เกี่ยวข้อง
ร่วมจัดงานนำเสนอสาธารณะและนิทรรศการ
โครงการกรุงเทพฯ 250:
อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน
วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558
ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม...
bkk-250
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ

งาน TUDA 2015 "เจ้าพระยา คลอง เมือง"
ในการนี้ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬา
ร่วมแสดงผลงานโครงการวิทยานิพนธ์ และโครงการบริการวิชาการ
งานฯ จัดวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

chaophraya
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUURP Fieldtrip 2015 in Japan!
นิสิตป.ตรี-โท ผังเมืองจุฬาฯ
ได้ไปทัศนศึกษาด้านการผังเมือง ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2558
ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมเดินทางไปด้วย 3 ท่าน ได้แก่
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา
ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
และ อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

japan-fieldtrip
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห
จากนิตยสารอะเดย์ (a day) และพิธีกรรายการไทยเท่
มาพูดคุย สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
และทีมงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ในโครงการกรุงเทพฯ250 กับการฟื้นฟูเมืองมุ่งสู่ปี 2575
ติดตามเทปออกอากาศได้ใน
ไทยเท่ l เมืองแห่งการพัฒนา l ...

a-day
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
ผุ้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
และหัวหน้าโครงการ "กรุงเทพฯ250"
ได้รับเชิญร่วมงานเสวนาได้รับเชิญในงานเสวนา
"มองเทรนด์เห็นโอกาส: URBANIZATION
มองการขยายตัวของเมือง เป็นโอกาสทางธุรกิจ" 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558
ณ NOW STUDIO สยามสแควร์ ซอย 7
จัดโดย okmd, NOW26, กรุงเทพธุรกิจ และ 101%

bkk250
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ร่วมกับ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ได้จัดงาน “ประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน”
เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อ
(ร่าง) ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลต้น
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "กรุงเทพฯ 250"
ติดตามรายละเอียดได้ที่: http://bangkok250.org/ และ
https://www.facebook.com/Bangkok250
bangkok-public-hearing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
ผุ้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Speaker ในงานสัมมนา
TEDxBangkok 2015
ภายใต้ธีม "Catching the Ripples"
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558
ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์
คลิปวีดิโอ...

tedx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matichon Online
ได้นำเสนอบทความ
"พัฒนาริมน้ำด้วยกระบวนการ ไม่ใช่การก่อสร้าง"
โดย ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2558
อ่านบทความ...
14km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ ร่วมกับ
ภาคีพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา
แถลงข่าว เรื่อง
ข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ทบทวนโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
(ระยะที่หนึ่ง 14 กิโลเมตร)
เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2558
ณ Kaffe by Library
อ่านต่อ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณ "นิ้วกลม" สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
มาพูดคุย สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
เรื่อง “เทรนด์ของเมืองในอนาคต”
มีประเด็น เช่น เมกะเทรนด์ของกรุงเทพฯมีอะไรบ้าง? ย่านใหม่จะเกิดที่ไหน?
ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและสังคมอย่างไร? สถาปนิกผังเมืองต้องเตรียมการอย่างไร?
ติดตามเทปออกอากาศได้ใน
Urban Planning Is Coming...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ร่วมกับ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เปิดตัวโครงการ “กรุงเทพฯ 250”
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เมืองชั้นใน ให้มีความน่าอยู่
หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน
ในวาระครบรอบ 250 ปีกรุงเทพฯ ในปี 2575
อ่านต่อ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักข่าว The Nation

ได้นำเสนอบทความ
"Preparing Bangkok for the future"
โดย อ.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ใน nationmultimedia วันที่ 27 มีนาคม 2558
อ่านบทความ
nation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
เป็นภาคีร่วมจัด
NYC High Line - BKK Riverfront Regeneration Exchange
วันที่ 18 มีนาคม 2558
โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ
ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ (อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง และผอ.UddC)
Joshua David (ผู้ร่วมก่อตั้ง Friends of the High Line)
อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล (ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC))
คลิปข่าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
สาขามนุษยศาสตร์
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557
siriwan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้

มหาบัณฑิตหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 2556
และเป็นนิสิตทุนศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ (2555-2556)
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภทนิสิต
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์ 2557 สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

พิธีรับมอบจัดขึ้นวันที่ 24 มีนาคม 2558
adisak
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักข่าว The Nation

ได้นำเสนอบทความ
"Urban architects - agents of change"
โดย ผศ.คมกริช ธนะเพทย
อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ใน nationmultimedia วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านบทความ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักข่าว The Nation
ได้นำเสนอบทความ
"Chilling by the Chao Phraya"
ซึ่งเกี่ยวกับ โครงการริมน้ำยานนาวา (Yannawa Riverfront)
ดำเนินการโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ ฯลฯ
ใน nationmultimedia วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านบทความ
รายละเอียดโครงการฯ: website / facebook

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ร่วมเปิดตัวโครงการ "เมืองเดินได้-เมืองเดินดี" (Good Walk)
โครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่กรุงเทพฯ
เพื่อส่่งเสริมการเดินของผู้คนในพื้นที่เมืองในชีวิตประจำวัน
สถานที่จัดงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ติดตามรายละเอียดได้ที่ website โครงการ

goodwalk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวอริสรา แข่งขัน
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากล้อม
ประเภทคู่หญิง และทีมหญิง
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 42 (นนทรีเกมส์)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 15-24 มกราคม 2558

nontri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Big Step of Thai Urban Architect
ก้าวสำคัญอีกก้าวของสถาปนิกผังเมืองไทย
กับการดำเนินงาน
โครงการริมน้ำยานนาวา (Yannawa Riverfront)

โดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการได้ที่
website และ facebook โครงการฯ

yannawa
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2218 4441 โทรสาร: 0 2218 4440 / 0 2218 4429