ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
คลังข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย / Eng
  กิจกรรม
>>งานสานสัมพันธ์ภาควิชาฯ
----------------------------------------------
 


  กิจกรรม . ข่าว . ประกาศ
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พฤศจิกายน 53

-
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตุลาคม 53

- งานประกวด Urban Design Contest: Click to Play Generation Y's Bangkok in 2050
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กันยายน 53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สิงหาคม 53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กรกฎาคม 53

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พฤษภาคม 53
- บรรยายกาศพิธีไหว้ครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานปีบ เวลา 8.00-10.00 น.
 
- นายบุญบันดาล สิงห์นิกร นิสิตหลักสูตร ป.ตรี สถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของจุฬาฯ
ให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท/ปี ตลอดระยะเวลา 5 ปีของหลักสูตร ทุนจุฬาฯสงเคราะห์นี้คัดเลือกจากนิสิต
ทั้งมหาวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2553 สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ
 
- ภาควิชาฯขอแจ้ง "ผู้นำทางหนีไฟ" ประจำหน่วยงานแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้แ่ก่
คุณแสงจันทร์ ประโยชน์วนิช และ คุณวัฒนา ศรีอ่อน เนื่องจากได้รับการฝึกอบรมการหนีไฟตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
- เชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุน ศ.อัน นิมมานเหมินท์ ประจำปี 2553 ลานปีบ สถ.จุฬาฯ วันที่ 17 มิ.ย.2553
โดย ศ.ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ให้เกียรติเดินทางมามอบทุนด้วยตนเอง
 
- ขอแสดงความยินดีกับโครงการกุฎีจีนศิลป์ตามตรอกเป็นโครงการจุฬาฯพัฒนาชุมชนดีเด่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
นำทีมโดย อาจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ และ อาจารย์ พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ วันที่ 17 มิ.ย. 2553 ในพิธีไหว้ครูประจำป
 
- ขอแสดงความยินดีกับนิสิตดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 นายสรสิทธิ์ เลิศขจรสุข (คุ้ง) นิสิต ป.โท การวางแผนภาคและเมือง ปี 2 รับรางวัล-เกียรติบัตรที่หอประชุมจุฬาฯ วันที่ 17 มิ.ย. 2553 ในพิธีไหว้ครูประจำปี
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เมษายน 53

 
- การสัมมนาเชิงวิชาการ "อาหารสมองคนเมือง" กิจกรรมแรกของภาคการศึกษา และ การประชุมหารือการพัฒนากลไกของการผังเมืองต่อบทบาทการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2
 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ได้รับเชิญจาก The Rockefeller Foundation ร่วมสัมมนาเชิงปฎิับัติการ เรื่อง “Trend Monitoring and Horizon Scanning” ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2553 ณ เมือง Bellagio ประเทศอิตาล
 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน 7th Asialics International Conference ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 15-17 เมษายน ที่ผ่านมานี้
 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ ได้เข้าร่วมประชุม Launching the International University Consortium และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม ที่ผ่านมานี้
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- มกราคม 53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ธันวาคม 52

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พฤศจิกายน 52

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กันยายน 52
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สิงหาคม 52
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กรกฎาคม 52
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พฤษภาคม 52


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เมษายน 52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีนาคม 52

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กุมภาพันธ์ 52

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มกราคม 52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ธันวาคม 51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พฤศจิกายน 51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตุลาคม 51

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กันยายน 51

     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สิงหาคม 51

     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรกฎาคม 51  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   มิถุนายน 51 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  พฤษภาคม 51
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
กุมภาพันธ์ 51 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440