ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่"
ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551 ณ โรงแรมเรดิสัน
 ไทย / Eng 

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ได้ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัิติการสำหรับเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาิติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวความคิด วิธีการดำเนินการ จนไปถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคนิควิทยาการอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 และมาตรา (2)แห่ง พรบ. ได้กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดรูปที่ดินตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440