ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

โครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพื้นที่และประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2550
 ไทย / Eng 

สำนักพัฒนาพื้นที่ สศช.  ( สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ได้จัดทำโครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาพื้นที่ และประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ โดยการศึกษาวิจัยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่อย่างครอบคลุมพื้นที่เฉพาะต่าง ๆ ทั้งในเชิงเทคนิค ปัจจัยองค์ประกอบฐานข้อมูล กระบวนการและกลไก การแปลงแผนเชิงพื้นที่ และได้สร้างชุดการเรียนรู้สำหรับการอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440