ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
  

 รายการฝึกอบรมพิเศษ
 
 2551
>>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่"
    <รายละเอียด> <สรุปภาพกิจกรรม>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550
>>โครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพื้นที่และประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ
    <รายละเอียด> <สรุปภาพกิจกรรม>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2549
>>โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานผังเมืองในระดับท้องถิ่น <รายละเอียด > < 1 / 2 >
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548
>> โครงการอบรมทางวิชาการสำหรับข้าราชการระดับสูงของประเทศกัมพูชา
      เรื่อง การวางแผนและการบริหารจัดการเมือง <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440