ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
รายการบรรยายพิเศษ
บทสรุปการบรรยายพิเศษ "อาหารสมองคนเมือง"
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น
 
E-Book บทสรุปการบรรยายทั้งหมด
----------
 
01: Gaming Simulation for Urban Flood Disasters
ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ
 
02: Trends, Media and Urban Life Style
สุหฤท สยามวาลา
 
03: Solar farm/Solar roof toward urban green roof in Bangkok context
ดร.อลิษา กุญชรยาคง 
 
04: Urbanized
Documentary film by Gary Hustwit
 
05: เศรษฐกิจที่ดินไทย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
 
06: The Human Scale
Documentary film by Andreas Dalsgaard 
 
07: The Making of "The Great Outdoor Market"  
ภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์ และดาลี ฮุนตระกูล
 
08: Urban Drift: the cases from several cities
นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ 
 
09: The Making of Rachaburi Art City
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
 
10: ผังเมืองรวมกรุงเทพและปริมณฑล
<เอกสาร .pdf file>
ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440