ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
รายการบรรยายพิเศษ
บทสรุปการบรรยายพิเศษ "อาหารสมองคนเมือง"
ปีการศึกษา 2552 ภาคการศึกษาปลาย
 
“กรุงเทพ / ประวัติศาสตร์ / แผนที่ ”
 :อาจารย์ พีรศรี โพวาทอง
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 <รายละเอียด>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ความหลากหลายทางวิถีชีวิต ณ ชุมชนกะดีจีน ฝั่งธนบุรี"
 : คุณสุดารา สุจฉายา กับ คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''การอนุรักษ์โบราณสถานและเมือง''
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Sweet Dream Community''
อาจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''งานออกแบบเพื่อชีวิต''
ดร.สมพิศ ฟูสกุล
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''ศูนย์การค้ากับการพัฒนาเมือง''
คุณสักขนนท์ จิราธิวัฒน์
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Bangkok's Anus-ทวารกรุงเทพฯ''
ดร.มล.จิตรวดี จิตรพงศ์
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ประสบการณ์การออกแบบกลุ่มอาคาร ในมุมมองสถาปนิก"
วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Landscapes of Mobility: an anthropology of motorcycle taxis"
Mr.Claudio Sopranzetti
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440