ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
รายการบรรยายพิเศษ
บทสรุปการบรรยายพิเศษ "อาหารสมองคนเมือง"
ปีการศึกษา 2553 ภาคการศึกษาต้น
 
“Better City, Better Life: Expo 2010 Shanghai, China”
 :ผศ.คมกริช ธนะแพทย์
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Urban Design of Malaysian Cities from the perspective of  private developers"
 :Professor Jamil Jusoh, Universiti Sains Malaysia
 <รายละเอียด>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมในการพัฒนาเมือง"
 :ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"London's Burning"
 : ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"อารยธรรมทวารดี: การตั้งถิ่นฐานและหลักฐานโบราณคดี"
 : ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "การศึกษาทุนนิยมจากเบื้องล่าง: การก่อตัวและสภาพของชนชั้นกรรมาชีพในสมุทรปราการ"
 : ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "American Liveable Cities"
 : ชัยรัตน์ ถมยา
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Paris, Je T'aime: Riverfront Redevelopment Project"
: ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย
<รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"สมุทรสาคร - กลิ่นอายของเมืองน่าอยู่ / น่าเที่ยว"
 
<รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"แผนผังพระนคร พุทธศักราช 2471"
 ผศ.ดร.พนิต ภู่จินดา
<รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440