ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
รายการบรรยายพิเศษ
บทสรุปการบรรยายพิเศษ "อาหารสมองคนเมือง"
ปีการศึกษา 2551 ภาคการศึกษาต้น
 
“ผลกระทบของความสามารถในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อราคาอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ” : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
    <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dual City: Autocratic Urban Form"form Research Studio Unknow Urbanity in China: Village in the City" : วิพิชญ์ ดุลยพัชร์
    <รายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เทรนด์การฟื้นฟูเมืองในญี่ปุ่น: พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
    <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"แม่สอดในบริบทของเศรษฐกิจการเมืองเรื่องชายแดน ระบอบพลเมืองส่วนเสี้ยว สงครามชาติพันธุ์และการสะสมทุนแบบดั้งเดิมในโลกโลกาภิวัฒน์": ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์
    <รายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer Applications in Urban Architecture: กำธร นทีธนสาร
    <รายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน กทม.: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศวร์ พิมลเสถียร
    <รายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative space: ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
    <รายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาธิปไตยไร้ความรุนแรง: ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
    <รายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การฟื้นฟูุชุมชนเมือง: ขวัญสรวง อติโพธิ
    <รายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2551 ภาคการศึกษาปลาย
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440