ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
โครงการประกวดออกแบบ Everyday Living with Stainless
จัดโดยบริษัท ไทยน็อกซ์ (Thai Nox) (ปี 2550)
ภัทรา พัฒนพิบูลย์
นิสิตปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลที่ 2
เป็นทุนการศึกษา 50,000 บาท
 ไทย / Eng 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440