ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


“สาระแบบ : การประกวดผลงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1”

ภายใต้หัวข้อ “คู่ต่างขั้ว : THE OPPO-SITE” ในรูปแบบของการเสนองานศึกษาวิจัยและงานออกแบบ
ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นที่หักล้าง ความเข้าใจที่ขัดแย้ง-คู่ขนาน หรือ ความสอดคล้อง บูรณาการ การเติมเต็ม-สร้างสมดุลซึ่งกันและกันของ “คู่” สภาวะ-แนวทาง-พื้นที่-สถานที่-กรณีศึกษา-บุคคล ฯลฯ
 ไทย / Eng 

ชริตา ชาตรีกุล และ ชนิดา จุณณะปิยะ

นิสิตปริญญาตรีปี 3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท
    
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440