ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGการประกวดแบบ
องค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมืองในพื้นที่ชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
 ไทย / Eng 
รายละเอียดโครงการ <download .pdf>


  ศูนย์ชุมชนลาดกระบัง  ศูนย์ชุมชนหนองจอก

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440