ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
โครงการประกวดออกแบบ Street and Outdoor Furniture with Stainless

จัดโดยบริษัท ไทยน็อกซ์ (Thai Nox) ปี 2549

กัลยาณี พรพิพัฒนกุลฑล / ภัทรา พัฒนพิบูลย์ / ศิวพล สุวิทยาอนนท์
นิสิตปีที่ 3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เป็นทุนการศึกษา 100,000 บาท

 ไทย / Eng 
 

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440