ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาการวางแผนนโยบาย (นอกเวลาราชการ)
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง

รุ่น 12 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 23 คน

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ลำดับที่
รายชื่อนิสิต
1
นางสาวชวิศา           โกศลยุทธสาร
 
2
นายชัชนก               อิทธิอมรเลิศ
 
3
นายชัชพงศ์             บุญศิลป์
 
4
นางสาวพรวริมน       ศิริเหลืองรังษี
 
5
นางสาวทยุตา          แช่มช้อย
 
6
นายทัตพล              วงศ์สามัคคี
 
7
นางสาวแทนใจ        สาธิตปัตติพันธ์
 
8
นางสาวธัญชนก       วงศ์ทวิลาภ
 
9
นายนราธิป             ล้ออิสระตระกูล
 
10
นางสาวบุณยาพร     กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
 
11
นายพนธกร            ปักษีเลิศ
 
12
นางสาวพริมา          เจนงาน  
13
นายภูมิ                ศศิมณฑล  
14
นางสาวระวิพร        วิทยเบญจางค์  
15
นางสาวริณรนินณ์     สิริพันธะสกุล  
16
นายรุจิภาส              เจริญใจ  
17 นางสาววิฐิตา           ศรีพรหม  
18 นางสาวศิริวิมล        หมั่นสระเกษ  
19 นายสลิล                บริบูรณ์  
20 นายสุทธิพงศ์           ปัทมะนาวิน  
21 นางสาวสุนิศา           ตันกุลธร  
22 นายอธิพัฒน์            พูนสินบูรณะกุล  
23 นางสาวอรวรา          เวโรจน์วิวัฒน์  
 
รุ่น <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
หมายเหตุ : นิสิตที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตน หรือมี website ส่วนตัว สามารถขอทำ Link ได้ โดยการส่งรายละเอียดข้อมูล และ url address มาที่ e-mail: webmaster@cuurp.org พร้อมกับบอก รายชื่อ รุ่น และปีการศึกษา
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440