ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาการวางแผนนโยบาย (นอกเวลาราชการ)
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง

รุ่น 11 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน

การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ลำดับที่
รายชื่อนิสิต
1
นางสาวกันต์หทัย   ประกายเพ็ชรกุล
 
2
นายกิตติณัฐ         พิมพขันธ์  
3
นางสาวจิตสุภา     เศรษฐีพานิชย์  
4
นางสาวจุไรรัตน์    สละทองอินทร์  
5
นางสาวชนม์ชนิกานต์  ศศิชานนท์  
6
นายชวิน              ศรีนนท์  
7
นายชัชวาล          ไชยกันทะ  
8
นายชาญณรงค์     ศรีอ่อน  
9
นายณัชพัฒน์       สายกระสุน
 
10
นางสาวณัฐพร      อนันตสวัสดิ์
 
11
นายธนัท             หาญสุวรรณ
 
12
นางสาวนภฉัตร     ตรีธรรมพินิจ  
13
นายนภพล           เลาวัฒนกุล  
14
นางสาวนภัสวรรณ   สังข์ทิพย์  
15
นางสาวปัณฑิตา    เหตานุรักษ์  
16
นางสาวปาลิตา     จันทร์ทวีทรัพย์
 
17
นายปุริม             ปุยะติ
 
18 นางสาวพิมพ์วิภา   ตราชูวณิช  
19 นายภูชิสส์          ผลพันธิน  
20 นางสาวภูริชา      แสงเรืองชัย  
21 นายภูรินท์          ตู้มณีจินดา  
22 นายรัชชานนท์     กัณกง  
23 นางสาวรัตนา      มีมะโน  
24 นายวชิรกร         อาษาสุจริต  
25 นางสาววลัญช์รัตน์   วงษ์ยะรา  
26 นางสาววีรอร       นาควงษ์  
27 นางสาวสุทัตตา    สุทัศน์วรวุฒิกุล  
28
นายอัฑฒกร        แซ่กู่  
 
รุ่น <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12>
หมายเหตุ : นิสิตที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตน หรือมี website ส่วนตัว สามารถขอทำ Link ได้ โดยการส่งรายละเอียดข้อมูล และ url address มาที่ e-mail: webmaster@cuurp.org พร้อมกับบอก รายชื่อ รุ่น และปีการศึกษา
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440