ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาการวางแผนนโยบาย (นอกเวลาราชการ)
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมืองรุ่น 9 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 29 คน

การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ลำดับที่
รายชื่อนิสิต
e-mail
1
น.ส.กมลทิพย์ แซ่โง้ว J-rome_smart_very@hotmail.com
2
นายกษิดิ์เดช มีศีล kasidet16149@hotmail.com
3
น.ส.กานต์พจี พร้อมอิทธิกุล karnphajee_37@hotmail.com
4
นายกุลยศ หาญวีระ man.u_love-jpii@hotmail.com
5
น.ส.จารุจรรย์ ลาภพานิช majaru_maru@hotmail.com
6
นายชัชนัย อัคควัฒนกุล gotenkoost@hotmail.com
7
นายเชิงอรรถ ชลศรานนท์ ing-spirit@hotmail.com
8
นายธนวัฒน์ บำรุงธรรม archlover261@hotmail.com
9
น.ส.นภิสา นาควิโรจน์ erazy_mo555@hotmail.com
10
น.ส.บราลี ชัยวงศ์นาถ barali.elle@hotmail.com
11
นายบุญรัตน์ บัวบาน i_title@hotmail.com
12
น.ส.ปั้นสิบ พันธุ์ไชยศรี visnap29@hotmail.com
13
น.ส.ปิยาพัชร ช่อมณี quasar-2@hotmail.com
14
นายพงศ์พันธุ์ โคตะวรรณ boss-hahaha@hotmail.com
15
นายพณวัฒน์ ตนายะพงศ์ panawat_p@hotmail.com
16
นายพลอนันต์ แก้วนภา potephon@hotmail.com
17
นายพัฒก์ เกษรแพทย์ Pat_Kasornpath@hotmail.com
18
น.ส.พิมพ์วลัญช์ ตั้งเจริญนุรักษ์ bb_fa2u@hotmail.com
19
น.ส.พีรศิลป์ อัศวลาภสกุล inuyaha_liw@hotmail.com
20
นายภูชิสส์ จูห้อง ju_jiss@hotmail.com
21
นายรัชพงศ์ ซื่อทรัพย์อนันต์ volcom_tonyhawk@hotmail.com
22
น.ส.วนัชวรรณ ชานวิทิตกุล king_chanvititkvl@hotmail.com
23
นายวศิน เพ็ชรวิภาต worm_mrow@hotmail.com
24
นายวาทิศ โกฏิตระกูล Charif_snsd@hotmail.com
25
นายศิรณัฐ ชัยชนะ jomman_buu@hotmail.com
26
น.ส.ศิรดา ดาริการ์นนท์ azkile@hotmail.com
27
นายศุภกฤต วิศวพิพัฒน์ visawapipat77@hotmail.com
28
น.ส.ศุภนุช ตั้งจิตราพิทักษ์ sasuke_kae@hotmail.com
29
นายเอกณัฐ ศาสตร์สูงเนิน chilli-expensive@hotmail.com
 
รุ่น <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9>
หมายเหตุ : นิสิตที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตน หรือมี website ส่วนตัว สามารถขอทำ Link ได้ โดยการส่งรายละเอียดข้อมูล และ url address มาที่ e-mail: webmaster@cuurp.org พร้อมกับบอก รายชื่อ รุ่น และปีการศึกษา
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440