ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาการวางแผนนโยบาย (นอกเวลาราชการ)
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมืองรุ่น 7 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 44 คน

การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาสถาัปัตยกรรมผังเมือง

ลำดับที่
รายชื่อนิสิต
e-mail
1
นางสาวกมลชนก  ตรงจิตธรรม
2
นายกิตติพล  ตรางิ้ว
3
นางสาวจิรัชญา  สุขสมานพาณิชย์
4
นางสาวจุรนิตา  พวงจินดา
5
นางสาวชนิภา  พรมเมืองดี
6
นางสาวชลิดา  แสงเทศ
7
นายชวนะนันท์  หงษ์ยนต์
8
นางสาวญาณิศา  ศรีปราชญ์
9
นางสาวฐิญาภรณ์  พันธุ์โยศรี
10
นายณภัทร  ธีระอัมพรพันธุ์
11
นางสาวณัฐกุล  สุวรรณภักดี
12
นางสาวณัฐรุจี  สัณฐิติโกศล
13
นางสาวธนพร  บุญศรี
14
นายธรรศ  ปาริชาติดุสิต
15
นางสาวนนท์นลิน  ทังสุนทร
16
นายนรุตม์  พูลรส
17
นางสาวนิภาพร  อุดราช
18
นายบุญบันดาล  สิงห์นิกร
19
นางสาวบูซิตา  หลิ่มเจริญ
20
นางสาวปรณัฏฐ์  ภัทรณัฏฐากุล
21
นางสาวปาณิสรา  ลิ้มพงศ์พันธ์
22
นายพฤฒิเชษฐ์  เลิศอุดมพฤกษา
23
นางสาวพัทธวรรณ  สุกทน
24
นางสาวพันธินีย์  ธัชศฤงคารสกุล
25
นายพิรุณพงศ์  จุลลางกูร
26
นางสาวภานินี  ชยานันท์
27
นายภูเบศร์  สิทธิคู
28
นางสาวมธุรส  คำแสง
29
นางสาวมนสิชา  ศรีบุญเพ็ง
30
นางสาวมิ่งขวัญ  รัตนคช
31
นางสาวยุวดี  วิเท่ห์
32
นายรณพีร์  อารีพงษ์
33
นางสาวลลิตา  เกรียงวัฒนศิริ
34
นางสาววารันดาว  วงษ์เจริญ
35
นางสาววิภาสิรี  มหาผาสุกวัฒน์
36
นายศิวัช  วิตนากร
37
นายศุภกร  สีหะวณิช
38
นางสาวสลิลทิพย์  อรุณนิธิ
39
นางสาวสาวิตรี  อินทรโฉม
40
นายสุหฤท  ศรีสำราญ
41
นางสาวอัจฉราภรณ์  ปลื้มอารมณ์
42
นายอาณาจักร  รัตนกิจการกล
43
นางสาวอุบลทิพย์  เอกชัยเรืองเดช
44
นางสาวอุษาชฎา  โพธิกันยา
 
รุ่น <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9>
หมายเหตุ : นิสิตที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตน หรือมี website ส่วนตัว สามารถขอทำ Link ได้ โดยการส่งรายละเอียดข้อมูล และ url address มาที่ e-mail: webmaster@cuurp.org พร้อมกับบอก รายชื่อ รุ่น และปีการศึกษา
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440