ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาการวางแผนนโยบาย (นอกเวลาราชการ)
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมืองรุ่น 4 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 29 คน

การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาสถาัปัตยกรรมผังเมือง

ลำดับที่
รายชื่อนิสิต
e-mail
1
น.ส.กมลกานต์ จันทวิรัช love_kam_k@hotmail.com
2
น.ส.กมลรัตน์ หอมเอื้อม love_shinjo@hotmail.com
3
นายกัณตวัฒน์ พงษ์ริยวัฒนา k.pongriya@gmail.com
4
น.ส.ชลิดา กาญจนารักษ์ pppleee@hotmail.com
5
นายธนพล ธนไฟศาลกิจ kamikaze_z@hotmail.com
6
น.ส.ธนภรณ์ หุ่นดี muachnu@hotmail.com
7
น.ส.ธนัญญาณ์ พงศ์พันธ์เกษม thanaya.7@gmail.com
8
นายธเนศ ปัญญาดี antimesia_una@hotmail.com
9
นายธรามร เอกลักษณานนท์ bednom@hotmail.com
10
นส.นฤมล ศิริรุ่งเรืองกุล nrm_mol@hotmail.com
11
น.ส.นัทมาศ โค้วสีหวัฒน์ beam_khow@hotmail.com
12
น.ส.บุศรินทร์ เดี่ยววัชรกาญจน์ fang-iiz@hotmail.com
13
น.ส.ปทิตตา สุโรพันธ์ am-arch_tae@hotmail.com
14
นายปานปั้น รองหานาม panpun_2@hotmail.com
15
น.ส.ปานรัตน์ พิชิตสกุลเดช buberbell@hotmail.com
16
น.ส.พิมพ์ภรณ์ รัตนคนึงธรรม i_moo_pim@hotmail.com
17
น.ส.พุฒิมาส วุฒิวณชย์ pecxvud@hotmail.com
18
น.ส.เมธชนัน สุขประเสริฐ์ metchanun7432@hotmail.com
19
น.ส.วีวิการ์ วิเศษธรรมคุณ dear_cmc@hotmail.com
20
น.ส.ศิญาณ์ เตียววัฒนานนท์ ferris_fern@hotmail.com
21
นายสาธิต ศรีสถิตย์ beaux_Baton@hotmail.com
22
นายสุทธิฆฤณ สินปวีณ utramansunsun@msn.com
23
น.ส.สุปาณี สุวรรณะ ssuvanna@gmail.com
24
น.ส.อภิญญา อุดมสัจจพันธุ์ e_gift_ngerngar@hotmail.com
25
นายอรุณกร จิระเดชประไพ arunkornj@gmail.com
26
นายอธิพล โรจน์วิรัตน์ itpoon@hotmail.com
27
น.ส.ไอริน บุญนิมิตรภักดี irin_seen@live.com
 
รุ่น <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9>
หมายเหตุ : นิสิตที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตน หรือมี website ส่วนตัว สามารถขอทำ Link ได้ โดยการส่งรายละเอียดข้อมูล และ url address มาที่ e-mail: webmaster@cuurp.org พร้อมกับบอก รายชื่อ รุ่น และปีการศึกษา
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440