ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง


การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
- รุ่น 1 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 11 คน
- รุ่น 2 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 6 คน
- รุ่น 3 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 6 คน
- รุ่น 4 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 6 คน
- รุ่น 5 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 4 คน
- รุ่น 6 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 7 คน
- รุ่น 7 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 4 คน
- รุ่น 8 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 9 คน
- รุ่น 9 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 5 คน
- รุ่น 10 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 9 คน
- รุ่น 11 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 6 คน
- รุ่น 12 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 คน
- รุ่น 13 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 คน
- รุ่น --- ปีการศึกษา 2556 ---ไม่มีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ---
- รุ่น 14 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คน
- รุ่น 15 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน
- รุ่น 16 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน
- รุ่น 17 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 คน
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440