ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง


การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง
- รุ่น 1 ปีการศึกษา 2519 จำนวน 14 คน - รุ่น 41 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน
- รุ่น 2 ปีการศึกษา 2520 จำนวน 18 คน - รุ่น 42 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 คน
- รุ่น 3 ปีการศึกษา 2521 จำนวน 13 คน  
- รุ่น 4 ปีการศึกษา 2522 จำนวน 18 คน  
- รุ่น 5 ปีการศึกษา 2523 จำนวน 18 คน
- รุ่น 6 ปีการศึกษา 2524 จำนวน 21 คน
- รุ่น 7 ปีการศึกษา 2525 จำนวน 19 คน
- รุ่น 8 ปีการศึกษา 2526 จำนวน 19 คน
- รุ่น 9 ปีการศึกษา 2527 จำนวน 20 คน
- รุ่น 10 ปีการศึกษา 2528 จำนวน 20 คน
- รุ่น 11 ปีการศึกษา 2529 จำนวน 26 คน
- รุ่น 12 ปีการศึกษา 2530 จำนวน 22 คน
- รุ่น 13 ปีการศึกษา 2531 จำนวน 27 คน
- รุ่น 14 ปีการศึกษา 2532 จำนวน 20 คน
- รุ่น 15 ปีการศึกษา 2533 จำนวน 18 คน
- รุ่น 16 ปีการศึกษา 2534 จำนวน 19 คน
- รุ่น 17 ปีการศึกษา 2535 จำนวน 25 คน
- รุ่น 18 ปีการศึกษา 2536 จำนวน 20 คน
- รุ่น 19 ปีการศึกษา 2537 จำนวน 29 คน
- รุ่น 20 ปีการศึกษา 2538 จำนวน 23 คน
- รุ่น 21 ปีการศึกษา 2539 จำนวน 25 คน
- รุ่น 22 ปีการศึกษา 2540 จำนวน 24 คน
- รุ่น 23 ปีการศึกษา 2541 จำนวน 29 คน
- รุ่น 24 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 27 คน
- รุ่น 25 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 39 คน
- รุ่น 26 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 38 คน
- รุ่น 27 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน
- รุ่น 28 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 37 คน
- รุ่น 29 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 21 คน
- รุ่น 30 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 19 คน
- รุ่น 31 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 20 คน
- รุ่น 32 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 13 คน
- รุ่น 33 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน
- รุ่น 34 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 13 คน
- รุ่น 35 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 คน
- รุ่น 36 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 12 คน
- รุ่น 37 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 9 คน
- รุ่น 38 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน
- รุ่น 39 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน
- รุ่น 40 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คน
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440