ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 รายชื่อนิสิต

- การวางผังเมืองบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง
-การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง
การวางผังเมืองบัณฑิต/สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- รุ่น 1 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 16 คน
- รุ่น 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 20 คน
- รุ่น 3 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 27 คน
- รุ่น 4 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 29 คน
- รุ่น 5 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 คน
- รุ่น 6 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 20 คน
- รุ่น 7 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 47 คน
- รุ่น 8 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 26 คน
- รุ่น 9 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 29 คน
- รุ่น 10 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 23 คน
- รุ่น 11 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน
- รุ่น 12 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 23 คน
- รุ่น 13 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน
- รุ่น 14 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440