ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 วิทยานิพนธ์


> การวางผังเมืองบัณฑิต
> การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
> การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ การวางผังเมืองบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
 

โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
ย่านศูนย์กลางเพื่อการท่องเที่ยว
เกาะภูเก็ต

โครงการพัฒนา
เมืองแห่งการเรียนรู้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ย่านเวิ้งนาครเขษม

โครงการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่
รอบสถานีแม่น้ำ คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
น.ส.กัญรัช วิวัฒน์เดชากุล
นายเกษมพันธ์ ตระกูลขจรศักดิ์
น.ส.เจน แอนนา โนแว็ค
นายฐิติพงษ์ คำวังพฤกษ์
       
โครงการพัฒนาฟื้นฟูย่าน
ที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม
บางกอกน้อย
โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าความเร็วสูงและพื้นที่ต่อเนื่อง
สู่ศตวรรษใหม่แห่งเมืองประหยัด
พลังงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่
ย่านประตูน้ำ 
กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อ
การอยู่อาศัยร่วมกันของคนต่าง
ฐานะและการชดเชยทางการเงิน
การเคหะห้วยขวาง
น.ส.ปทิตตา ฮุนตระกูล
นายพชร ตังสวานิช
น.ส.พชรอร บุญมี
นายพัฒน์ จันทะโชติ
       

โครงการจัดทำผังแม่บท
งานคลองเตยเวิลด์เอกซ์โป
และการพัฒนาพื้นที่ภายหลังงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม
ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่
ย่านบ่อนไก่
กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่
ย่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
น.ส.ภรณ์พัทธ์ สหเจริญรัตน์
น.ส.ภัทรวดี นรารัตนประดิษฐ์
นายวรรณวัต ตันตยานนท์
นายวรัญ จังไพบูลย์
       

โครงการวางผังพัฒนาย่าน
ศูนย์กลางการบริหารปกครอง
ประเทศ เขตดุสิต

     

 
นายอนาวิล เจียมประเสริฐ
   
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440