ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGทัศนศึกษาประจำหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองในประเทศ


การทัศนศึกษาเมืองขนาดใหญ่และกลาง และชุมชนในกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง
ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร และอุทัยธานี
ศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานในอดีตและปัจจุบันในนครพิษณุโลก
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และเมืองอุทัยธานี
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวแพในแม่น้ำยมและแม่น้ำสะแกกรัง และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
 ไทย / Engปีการศึกษา 2550
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440