ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGทัศนศึกษาประจำหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองต่างประเทศ

URBAN ARCHITECTURE STUDY TRIP 2008 :MALAYSIA – SINGAPORE EXPERIENCES


เพื่อให้นิสิตได้เห็นตัวอย่างของการออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง จากเมืองต่างๆในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ปุตราจายา (Putra Jaya) มาลัคกา (Melacca) และสิงคโปร์(Singapore)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการพัฒนาเมืองใหม่ (urban redevelopment)
การฟื้นฟูบูรณะเมือง (urban rehabilitation) การอนุรักษ์เมือง (urban conservation)
และการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเมือง (urban transportation and infrastructure)
และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองต่อไป
 ไทย / Engปีการศึกษา 2550
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440