ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGทัศนศึกษาในประเทศ

HUMAN SETTLEMENTS IN THAILAND

เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจและซาบซึ้งถึงภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆในประเทศไทย
ที่สามารถออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับเงื่อนไขทางธรรมชาติ
เช่น ชุมชนบ้านสวนกึ่งทะเล (ชุมชนคลองโคน / ชุมชนเขายี่สาร สมุทรสงคราม )
ชุมชนริมน้ำ (ชุมชนคลองอัมพวา สมุทรสงคราม / คลองอ้อมนนท์ นนทบุรี / บางกอกน้อย กรุงเทพ)
ชุมชนตลาดเก่า (ชุมชนตลาดสามชุก / ชุมชนตลาดศรีประจันต์ สุพรรณบุรี)
และสามารถนำชุดความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองต่อไป
 ไทย / Engปีการศึกษา 2550
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440