ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
CULTURAL MAPPING
โครงการแผนที่มรดกวัฒนธรรมริมน้ำบางกอก'๕๒ : ย่านกุฎีจีนและบ้านบุ
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ
อาจารย์ประจำโครงการ อาจารย์ พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

 ไทย / Eng  รายละเอียดโครงการ <pdf file>   
                                  
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440