ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGARCHITECT VOLUNTEER

สถาปัตย์อาสา ‘52 : รักษ์บางน้อย

ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2552
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:             รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
อาจารย์ประจำโครงการ:  อาจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
                                         อาจารย์ พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

 ไทย / Eng รายละเอียดโครงการ <pdf file>   
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440