ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
โครงการแลกเปลี่ยนทางสถาปัตยกรรมผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles ณ ประเทศฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2552
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ: อ.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย (ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง)
                                                อ.สรายุทธ ทรัพย์สุข (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

 ไทย / Eng รายละเอียดโครงการ <pdf file>   
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440