ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
ARCHITECT VOLUNTEER
โครงการสถาปัตย์อาสา
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
อาจารย์ประจำโครงการ อาจารย์ ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ

 ไทย / Eng
ความเป็นมาโครงการ <download PDF>

    
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนบางน้อยนอก
 

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440