ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


The Special Seminar on Downtown Regeneration : Experiences from Japan
and Thailand

การสัมมนาพิเศษเรื่อง การฟื้นฟูใจเมือง : ประสบการณ์จากญี่ปุ่นและไทย
 ไทย / Eng 
ทางภาควิชาฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยการออกแบบชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมเมือง มหาวิทยาลัยโตเกียว
(Urban Design Laboratory, Department of Urban Engineering, University of Tokyo)
จัดการสัมมนาพิเศษเรื่อง “การฟื้นฟูใจเมือง : ประสบการณ์จากญี่ปุ่นและไทย”
(The Special Seminar on Downtown Regeneration : Experiences from Japan and Thailand)
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย
์ในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองจากประสบการณ์ของทั้งสองประเทศ
ในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังต่อไปนี้
(1) Improving Landscape and Cityscape in Asia and Japan (Professor Yukio Nishimura, University of Tokyo)

(2) Tomo: Development of Machizukuri by Local Citizens with Various Sectors (Kumi Eguchi, Master student, University of Tokyo)

(3) Kitakata: Role of University in Machizukuri Process (Il Ji, Master student, University of Tokyo)

(4) Shinjuku: Recent Trends and Discussion on the Methods of Urban Landscape Planning (Setsuji Nagase, Doctoral student, University of Tokyo)

(5) Cultural Resources Management in Historic Community in Bangkok: The Tha Tian Case (Professor Yongtanit Pimonsathien, Thammasart University)

(6) Cultural Heritage Management of Amphawa Community, Samut Songkhram Province (Professor Wannasilpa Peerapun, Chulalongkorn University)

(7) Diversity, Proximity, and Identity Lost: Losing Yourself over Tourism
(Jaturong Pokharatsiri, lecturer, Thammasart University)

(8) Community-Based Tourism and Sustainable Development in Lanta Island, Krabi Province (Treechart Lawkaewnoo, Master student, Chulalongkorn University)

(9) Design for New Public Domains in Bangkok: A Case Study of Patumwan Block, Bangkok (Kanlayanee Pornpattanakulton, Undergraduate student, Chulalongkorn University)
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440