ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
International Workshop on Urban Studies and Design with Aalborg University 2005

Instructors: Khaisri Paksukcharen (Ph.D.) / Sarayut Supsook

WORKSHOP PROGRAM 2005
TRACING THE SITUATIONIST SPACES
BANGKOK - COPENHAGEN - AALBORG

 ไทย / Eng 
รายละเอียดโครงการ <download.pdf>
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440