ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง

Studio in Urban Design  


การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของเมืองและย่าน ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่เมืองที่มีบริบทที่ซับซ้อน เพื่อเข้าใจถึงที่มา ระบบ รูปแบบ และสัณฐานของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การออกแบบชุมชนเมืองที่ยังคงอัตลักษณ์ สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเมืองและพื้นที่ศึกษา ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 ไทย / Engย่านหัวลำโพง <2549>
ย่านประตูน้ำ <2550>
ย่านวัดสังเวชวิศยารามและวัดสามพระยา <2551>
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440