ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
เอกัตศึกษา

Individual Study  


การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง และประเด็นการพัฒนา
รวมทั้งการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
 ไทย / Eng  
 
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440