ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง

Urban and Regional Planning Workshop ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมืองในพื้นที่กรณีศึกษา โดยเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของพื้นที่ศึกษา
การกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มในการพัฒนา
การจัดทำแผนภาคและผังเมืองในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งแนวทางการนำแผนภาคและผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ
 ไทย / EngPETCHABURI <2551>
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440