ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


ปฏิบัติการวางแผน

Planning Workshop ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาแบบสหศาสตร์ โดยเน้นบูรณาการและความเชื่อมโยงการวางแผนในระดับต่าง ๆ
ตลอดจนการ กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และทางเลือกในการพัฒนา
 ไทย / Engปีการศึกษา 2549

<Presentation>


<Presentation>
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440