ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง

Studio in Urban and Regional Planning  


การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของภาคและเมือง หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการวางแผนภาคและเมือง
และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

 ไทย / EngPETCHABURI <2551>
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440