ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 4

Urban Architectural Design Studio 4 


วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และปฏิบัติการอนุรักษ์เมือง การกำหนดที่ตั้ง ขนาด สัดส่วน
และรูปแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง การกำหนดพื้นที่โล่ง และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังโครงสร้างพื้นฐาน

 ไทย / EngURBAN CONSERVATION AND DESIGN <2550>
    
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440