ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


ปฏิบัติการางผังฟื้นฟูบูรณะเมือง

Studio in Urban Rehabilitation 

วัตถุประสงค์ 
ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติการออกแบบการฟื้นฟูบูรณะเมือง การกำหนดที่ตั้ง ขนาด สัดส่วน และรูปแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง
การกำหนดพื้นที่โล่ง และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และการวางผังโครงสร้างพื้นฐาน

 ไทย / Enga) ADAPTIVE REUSE <2550>
      
 
b) WATERFRONT DEVELOPMENT <2550>
 
c) COMMUNITY DEVELOPMENT <2550>
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440