ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูเมือง

Studio in Urban Redevelopment 


วัตถุประสงค์ 
การศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาฟื้นฟูเมือง
เพื่อรองรับการเพิ่มความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน
โดยการรื้อย้ายแหล่งเสื่อมโทรมหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
และพัฒนาให้เป็นย่านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความจำเป็นอื่นๆ

 ไทย / Enga) LARGE PUBLIC LAND   <2550>

b) FIRE DAMAGED AREA   <2550>
 

c) ZONE IN TRANSITION   <2550>

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440