ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGปฏิบัติการวางผังการพัฒนาย่านชานเมือง

Studio in Urban Development  


วัตถุประสงค์ 
การศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาย่านชานเมือง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรของเมือง
โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองและพัฒนาให้เป็นย่านที่อยู่อาศัย
ตลอดจนพื้นที่พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแหล่งการจ้างงาน การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อสร้างสรรค์สภาพความน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ไทย / Enga) LAND SUBDIVISION   <2550>
 

b) LAND READJUSTMENT   <2550>

c) SUBURBAN DEVELOPMENT  <2550>

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440