ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3

Studio in Built Environment 3  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างสรรค์ของมนุษย์
ภายใต้เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

 ไทย / EngTECHNO-NATURED SITE PLANNING AND DESIGN <2549>

  

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440