ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING


ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2

Studio in Built Environment 2  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างสรรค์ของมนุษย์
จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความสัมพันธ์กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

 ไทย / EngNATURAL-FORCE BASED SHELTER DESIGN & SITE PLANNING <2550>

   
 
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440