ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1

Studio in Built Environment 1  


วัตถุประสงค์ 
ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในการวิเคราะห์ บันทึก 
และออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ มีความหมาย 
โดยมีความสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์และธรรมชาติ ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการสเก็ตซ์-วาดภาพ การถ่ายภาพ 
การทำสื่อผสม การเขียนแบบ การทำหุ่นจำลอง และการอภิปราย 

 ไทย / Enga) MATERIAL EXPLORATION      <2551>   <2550>
  

b) METAPATTERN AND HUMAN BODY     <2551>  <2550>

c) METAPATTERN AND PRIVATE / SOCIAL SPACES   <2551>   <2550>

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440