ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 ผลงานนิสิต

ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
> Human Body and Metapattern
ชั้นปีที่ 2
> Ruan Thai
> Chulalongkorn Research Center
> International Sport Center
ชั้นปีที่ 3
> Land Subdivision
> Land Rejustment
> Fire Damaged Area
> Urban Redevelopment
ชั้นปีที่ 4
> Urban Rehabilitation
> Urban Conservation
ชั้นปีที่ 5
> Urban and Regional Planning
Thesis

ระดับปริญญาโท-เอก
ปฏิบัติการวางแผน
ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง
ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง
เอกัตศึกษาออกแบบสิ่งแวดล้อม 1

BE01

ออกแบบสิ่งแวดล้อม 2

BE02
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
BE03วางผังพัฒนาฟื้นฟูเมือง

UA02

วางผังฟื้นฟูบูรณะเมือง

UA03
วางผังอนุรักษ์เมือง
UA04


ปฏิบัติการ
สถาปัตยกรรมผังเืมือง 5

UA05เอกัตศึกษา
UA INDIV
ปฏิบัติการวางแผน
Plan Shop


ปฏิบัติการ
วางแผนภาคและเมือง

URB/REG Plan Shop

เอกัตศึกษา
INDIV
 
 
ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง
Studio UD
 


 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440