ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
Reading Lists    
- รายการหนังสือสำหรับอ่านพื้นฐานด้านการวางแผนภาคและเมือง
- รายวิชาทฤษฎีการวางแผนและปฎิบัติ
Planning association
   
Urban Design association
   
หน่วยงานราชการ
   
สภา / สมาคม / สถานศึกษา
   
เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
 
- ระเบียงผังเมือง (ศูนย์รวมแห่งความรู้ในการเรียนศาสตร์การวางแผนภาคและเมือง)
- โครงการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พื้นที่ริมคลองอัมพวา (Coming soon)
เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
 
ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
   
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440