ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 แบบฟอร์มเอกสาร

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ธุรการ
- คำร้องทั่วไป
- ใบสำคัญรับเงิน
- ใบสำคัญรับเงินการเดินทางไปราชการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต
- แบบฟอร์มการฝึกงาน (ไทย)
- แบบฟอร์มการฝึกงาน (อังกฤษ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต
- คำร้องแสดงความจำนงเข้าสู่ปริญญามหาบัณฑิตแบบต่างๆ
- คำร้องแสดงความจำนงเข้าสู่ปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบต่างๆ
- คำร้องขอกลับเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต (ผด.URP.)
- คำร้องการขอสอบวิทยานิพนธ์ (ผม.URP)
- คำร้องการขอสอบวิทยานิพนธ์ (ผด.URP)
- คำร้องการขอสอบวิทยานิพนธ์ (ผม.UD)
- คำร้องขอรับการยกเว้นรายวิชา (ผม./ผด.URP)
- คำร้องขอรับการยกเว้นรายวิชา (ผม.UD)
- คำร้องขอความเห็นชอบใ้ห้สอบวัดคุณสมบัติ (ผด.URP.)
- แบบฟอร์มรายงานการฝึกงาน (ผม.URP)
- แบบประเมินวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์-มหาบัณฑิต (วม.1)
- แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์-ดุษฎีบัณฑิต (วด.1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440