ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 ทุนการศึกษา

> ทุนภาควิชา
> ทุนบัณฑิตวิทยาลัย
> ทุนสกอ.
> ทุนอื่นๆทุนภาควิชา
ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์
 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ปีละ 1 ทุน (ปีละ 100,000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี)
และ
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีละ 1 ทุน (ปีละ 100,000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
ต้องผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาัปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย มีผลการเรียนดี โดยมีข้อกำหนดดังนี้
- สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยปริญญาบัณฑิต ต้องได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า
- สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับปริญญามหาบัณฑิตด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเฉลี่ยในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาัปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย ไม่ต่ำกว่า 3.75 (ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียร
- มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สนใจสมัคทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาัปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย
ชั้น 10 อาคารนารถ โพธิประสารท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440