ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNINGประมวลรายวิชา
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning
  ไทย / Eng
 ประมวลรายวิชา
ปีการศึกษา 2551


ระดับปริญญาีีเอก สาขาการวางแผนภาคและเมือง <ดูรายละเอียดวิชา คลิกที่รหัสวิชา>
วิชา S/U
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
2503616 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางแผน  Research Methods for Planning RES METHOD
2503701* ทฤษฎีการวางแผนขั้นสูง Advanced Planning Theories ADV  PLAN  THEO
2503702* ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับการวางแผน 1 Advanced Research Method For Planning 1 ADV RES METH  I
2503703*  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับการวางแผน 2 Advanced Research Method For Planning 2 ADV RES METH  II
2503704* สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง Seminar on Urban and Regional Planning SEM  URB/REG  PLAN
2503894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต Doctoral Dissertation Seminar DOC DISSERT SEM
วิทยานิพนธ์
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
2503826* วิทยานิพนธ์ Thesis THESIS
2503828 วิทยานิพนธ์ Thesis THESIS
2503830* วิทยานิพนธ์ Thesis THESIS
วิชาเลือก
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
2503636 การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม Resources and Environmental Management RES ENV MGT
2503637 กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Urbanization and Social Change URB SOC CHANGE
2503638 การอนุรักษ์ชุมชนเมือง Urban Conservation URB CONSERV
2503646 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับการวางแผน  Analytical Techniques for Planning ANA TECH
2503650 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการวางแผน Analysis for Planning Decision ANA PLAN DECIS
2503653* การคลังสาธารณะในระดับเมือง Urban Public Finance URB PUB FIN
2503654 การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง Infrastructure and Transport Planning INFRA TRANSPORT
2503655 สัมมนาปัญหาการเลือกที่ตั้ง Seminar on Locational Selection Problems SEM LOC SELECT
2503677 การสำรวจระยะไกลสำหรับการวางแผน Remote Sensing for Planning RS PLAN
2503678 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน Geographical Information Systems for Planning GIS PLAN
2503679 การวางแผนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย Residential Development Planning RESI DEV PLAN
2503680 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผน Environmental Evaluation  for Planning ENV EVA PLAN
2503681 กฎหมายผังเมือง Urban Planning Legislation URB PLAN LEGIS
2503682 การวางผังชุมชน Community  Planning COM  PLAN
2503685 การปรับปรุงสภาพชุมชนเมือง Urban Renewal URB RENEW
2503686* ทฤษฎีการวางแผนและการปฏิบัติ  Planning Theory and Practice PLAN THEO PRAC
2503687* พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและภาค Economic and Social Development of City and Region ECON SOC DEV
2503689* เอกัตศึกษา Individual Study INDIV  STUD
2503690* สัณฐานวิทยาเมือง Urban  Morphology URB MORPH
2503691* การวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย Policy Analysis and Planning POL ANAL PLAN
2503692* การบริหารแผนนโยบาย Policy Planning Administration POL PLAN ADMIN
2503693* ปฏิบัติการวางแผน  Planning  Workshop PLAN SHOP
2503694* ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง Urban and Regional Planning Workshop URB / REG  PLAN SHOP
2503695* ปฏิบัติการวางแผนนโยบาย  Policy  Planning  Workshop POL PLAN SHOP
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440